100% Organic and Natural Products made in Bulgaria

Special Announcement

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

От ТИНКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

с.ОКОРШ, ул.«АХЕЛОЙ» 9, тел. 0888 299974

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

 

СЪОБЩАВА

На Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩ СКЛАД ЗА ФУРАЖ В ЦЕХ ЗА ДЕХИДРАТИРАНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА ПЛОДОВЕ, ПРИСТРОЙКА И ПЛОЩАДКА ЗА СТАЦИОНИРАНЕ НА МОБИЛНА БАТЕРИЯ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ С ПРОМИШЛЕНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ” В ПИ 286129 – СТОПАНСКИ ДВОР с.ОКОРШ.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община гр.ДУЛОВО, кметство с.ОКОРШ, в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000 или на адреса на инвеститора.